גרפים

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

1 מטלאב

1.1 גרף הדגמת FFT ו-THD

איור 1: הדגמה של THD
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% FFT with THD example                     %%%
 3. %%% based on https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html %%%
 4. %%% with a few modifications                   %%%
 5. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 6. Fs = 1000; % Sampling frequency          
 7. T = 1/Fs; % Sampling period    
 8. L = 300; % Length of signal
 9. t = (0:L-1)*T; % Time vector
 10. freq = 50; % frequency
 11. S1 = 5*sin(2*pi*freq*t); % 1st (base) harmony
 12. S2 = 2*sin(2*pi*3*freq*t); % 2nd harmony distortion
 13. S = S1 + S2;
 14. f = Fs*(0:(L/2))/L;
 15. Y = fft(S);
 16. P2 = abs(Y/L);
 17. P1 = P2(1:L/2+1);
 18. P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
 19.  
 20. figure('Name','THD example');
 21. subplot(311);
 22. plot(t,S1,t,S2);
 23. title('Two pure sine waves');
 24. ylabel('Amplitude [V]');
 25. xlabel('Time [S]');
 26. legend(['1st harmony: ',num2str(freq),' Hz'],['2nd harmony: ',num2str(3*freq),' Hz']);
 27. subplot(312);
 28. plot(t,S);
 29. title(['Addition of the above two sine waves with frequencies of ',num2str(freq),' and ',num2str(3*freq),' Hz']);
 30. ylabel('Amplitude [V]');
 31. xlabel('Time [S]');
 32. subplot(313);
 33. plot(f,P1);
 34. title('Single-Sided Amplitude Spectrum of 1st (base) harmony + 2nd harmony');
 35. xlabel('f (Hz)');
 36. ylabel('Amplitude [V]');
 37.  
 38. set(gcf, 'Position', [600, 80, 800, 900]);

1.2 ייצוג ספקטראלי של גלים יסודיים

יש לשנות את המשתנה wave לערכים של בין 1 ל-6 כדי לקבל את ששת הגלים השונים:

 1. סינוסי
 2. ריבועי
 3. שן-מסור
 4. משולש
 5. חצי-גל סינוסי מיושר
 6. סדרת-דפקים
איור 2: גל שן-מסור והייצוג הספקטראלי שלו
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% FFT based on                    %%%
 3. %%% https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html %%%
 4. %%% with a few modifications              %%%
 5. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 6. freq = 1000; % frequency
 7. Fs = freq*20; % Sampling frequency          
 8. T = 1/Fs; % Sampling period    
 9. L = 200; % Length of signal
 10. t = (0:L-1)*T; % Time vector
 11.  
 12. % three different waves
 13. RMS_Amplitude = 1;
 14. x = 2*pi*freq*t;
 15. d=20/100; % Duty cycle for pulse wave
 16. Names = {'Sine', 'Square', 'Sawtooth', 'Triangle','Half rectified sine','Pulse'};
 17. Amplitudes = [sqrt(2), 1, sqrt(3), sqrt(3), 2, 1/sqrt(d)] * RMS_Amplitude;
 18. half_wave = sin(x); half_wave(find(half_wave<0))=0;
 19. pulse_wave = pulstran(x,(0:9)*max(x)/10,@rectpuls,d*max(x)/10);
 20. Waves = {sin(x), square(x), sawtooth(x), sawtooth(x,0.5), half_wave, pulse_wave};
 21. wave = 6; % actual wave to display
 22.  
 23. S=Amplitudes(wave)*Waves{wave};
 24. f = Fs*(0:(L/2))/L;
 25. Y = fft(S);
 26. P2 = abs(Y/L);
 27. P1 = P2(1:L/2+1);
 28. P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
 29.  
 30. figure('Name','FFT example');
 31. set(gcf, 'Position', [600, 80, 800, 900]);
 32. ax=subplot(211);
 33. plot(t,S); % plot wave
 34. title(['Original ',Names{wave},' wave']);
 35. ylabel('Amplitude [V]');
 36. xlabel('Time [S]');
 37. if max(ax.YLim)==max(S)
 38.   ax.YLim=ax.YLim*1.1;
 39. end
 40. ax=subplot(212);
 41. P1_RMS=P1;
 42. non_DC=find(f>freq/2); % find non DC frequencies
 43. P1_RMS(non_DC)=P1_RMS(non_DC)/sqrt(2); % calculate RMS
 44. plot(f,P1_RMS); % plot FFT of wave
 45. title(['FFT of the ',Names{wave},' wave']);
 46. xlabel('f (Hz)');
 47. ylabel('Amplitude [RMS V]');
 48. if max(ax.YLim)==max(P1_RMS)
 49.   ax.YLim=ax.YLim*1.1;
 50. end

1.3 בניית גלים יסודיים באמצעות הרמוניות

זוהי תוכנה הופכית ממה שמופיע בייצוג ספקטראלי של גלים יסודיים, הפעם באמצעות נוסחא של ההרמוניות - בונים את הגל הסופי.

יש לשנות את המשתנה wave_num לערכים של בין 1 ל-6 כדי לקבל את ששת הגלים השונים:

 1. גל ריבועי
 2. סדרת-דפקים
 3. מיישר חצי-גל
 4. מיישר גל-מלא
 5. גל שן-מסור
 6. גל משולש
איור 3: הדגמה של בניית סדרת-פולסים באמצעות הרמוניות
איור 4: סדרת-פולסים אשר מורכבת מ-1000 הרמוניות
 1. % structure for fourer waves
 2. % 1: Name, 2: RMS Coefficient, 3: DC Average, 4: Series of harmonies, 5: Stand alone harmony if any
 3. fourier_waves = {;
 4.   {'Square', '1', '0', '4*A/pi*sin((2*n-1)*w0.*t)/(2*n-1)'};
 5.   {'Pulse', '1/sqrt(d)', 'A*d', '2*A/(n*pi)*sin(n*pi*d)*cos(n*w0.*t)'};
 6.   {'Half wave rectified sine', '2', 'A/pi', '-2*A/pi*cos(2*n*w0.*t)/(4*n^2-1)', 'A/2*sin(w0.*t)'};
 7.   {'Full wave rectified sine wave', 'sqrt(2)', '2*A/pi', '-4*A/pi*cos(2*n*w0.*t)/(4*n^2-1)'};
 8.   {'Saw tooth wave', 'sqrt(3)', '0', '-2*A/pi*sin(n*w0.*t)/n'};
 9.   {'Triangle wave', 'sqrt(3)', '0', '8*A/pi^2*cos((2*n-1)*w0.*t)/(2*n-1)^2'}
 10. };
 11. wave_num = 2;          % which wave to depict
 12. wave = fourier_waves{wave_num}; % get data for selected wave
 13.  
 14. A_RMS = 1; % Amplitude in volts RMS
 15. d=20/100; % Duty cycle for pulse wave
 16. RMS_coef=eval(wave{2});
 17. A=A_RMS * RMS_coef;
 18. f = 1000; % frequency in Hz
 19. harmonies = 1000; % How many harmonies to sum up
 20. T=1/f;   % period
 21. t=linspace(-T,T,1001); % resolution of two full periods
 22. w0=2*pi*f;       % fundamental harmony
 23. y=zeros(size(t));   % allocate memory for the harmonics addition
 24. figure('Name', [wave{1},' wave']);     % create a plot window
 25. set(gcf, 'Position', [600, 80, 800, 900]); % change window size
 26. fourier_wave_prefix=wave{3}; % prefix of Fourier series
 27. fourier_wave=wave{4};    % addends of the Fourier series
 28. if length(wave)==5
 29.   fourier_wave1=wave{5};  % out of serise harmony
 30. else
 31.   fourier_wave1=0;
 32. end
 33. subplots=9;         % how many subplot steps to show
 34. rows=sqrt(subplots); cols=rows;
 35. axs=cell(1,subplots);    % save all axes for normalization
 36. y_max=0; y_min=0;
 37. for harmony=0:harmonies      % sums up all the harmonis
 38.   switch harmony
 39.     case 0
 40.       n=0;
 41.       % calculate DC (harmony 0)
 42.       f_n=eval(fourier_wave_prefix);
 43.     case 1
 44.       % calculate another harmony
 45.       if fourier_wave1==0
 46.         f_n=eval(fourier_wave);
 47.       else
 48.         f_n=eval(fourier_wave1);
 49.         n=n-1;
 50.         fourier_wave1=0;
 51.       end
 52.     otherwise
 53.       f_n=eval(fourier_wave);
 54.   end
 55.   y=y+f_n;
 56.   % plot the intermediary series summation
 57.   if harmony<subplots-1
 58.     axs{harmony+1}=subplot(rows,cols,harmony+1);
 59.     plot(t,y);
 60.     switch harmony
 61.       case 0
 62.         title('DC (harmony 0)');
 63.       case 1
 64.         title('First harmony only');
 65.       otherwise
 66.         title(sprintf('Summation of %d harmonies',harmony));
 67.     end
 68.     y_min=min(min(y), y_min); y_max=max(max(y), y_max);
 69.   end
 70.   n=n+1;
 71. end
 72. axs{subplots}=subplot(rows,cols,subplots);
 73. plot(t,y); % plot the final wave
 74. title(['Summation of ',num2str(harmonies),' harmonies']);
 75. % normalize all axes
 76. dy=y_max-y_min;
 77. ylim=[y_min-dy/10, y_max+dy/10];
 78. for i=1:subplots
 79.   axs{i}.YLim=ylim;
 80. end
 81.  
 82. % plots actual wave (with 1k harmonies) in a new window
 83. figure('Name','Actual wave');
 84. plot(t,y);
 85. ax=gca;
 86. ax.YLim=ylim;
 87. xlabel('Time [S]');
 88. ylabel('Amplitude [V]');
 89. title([wave{1},' wave']);

1.4 גרף הפרש-מופע

איור 5: הפרש-מופע בציר הזמן
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% Plots two sine waves with    %%%
 3. %%% phase and amplitude differences %%%
 4. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 5. f = figure; % create a plot window
 6. cycles = 2+1/16;  % display about 2 cycles
 7. frequency = 1000; % 1 kHz frequency
 8. total_x = 2*pi*cycles; % total horizontal length
 9. x = linspace(0,total_x,1000); % horizontal axis - time scale
 10. A1 = 1; % 1st amplitude
 11. y1 = A1*sin(x); % vertical axis - voltage/current scale
 12. phase = 2*pi/3; % create a phase difference
 13. A2 = 0.7; % 2nd amplitude
 14. y2 = A2*sin(x-phase); % another wave with phase difference
 15. plot(x,y1,'k',x,y2,'b','LineWidth',3); % plot the graphs
 16. h1 = gca; % Get handle to Current Axis (1)
 17. h1.YLim = [-1.25, 1.25]; % set scale of figure 1
 18. left1 = pi/2; % left cursor at maximum point
 19. right1 = left1 + 2*pi; % next peak
 20. dx = (right1-left1)/20;
 21. annotation('doublearrow',x_to_norm_v2(left1+dx, right1-dx),y_to_norm_v2(A1, A1),'Color','k','LineWidth',2);
 22. text(left1+(right1-left1)/2,A1+0.1,'T','Color','k','HorizontalAlignment','Center');
 23. refline(0,0); % add horizontal reference line
 24. left2 = pi/2 + phase;
 25. right2 = left2 + 2*pi; % next peak
 26. annotation('doublearrow',x_to_norm_v2(left2+dx, right2-dx),y_to_norm_v2(A2, A2),'Color','b','LineWidth',2);
 27. text(left2+(right2-left2)/2,A2+0.1,'T','Color','b','HorizontalAlignment','Center');
 28. % plot vertical lines (cursors) for peaks
 29. hold on;
 30. cursor1x=[left1, left1]; cursor1y=[-0.75, A1]; % left cursor
 31. cursor2x=[left2, left2]; cursor2y=[-0.75, A2]; % right cursor
 32. plot(cursor1x, cursor1y, 'k--', cursor2x, cursor2y, 'b--','LineWidth',2); % plot cursors
 33. annotation('doublearrow',x_to_norm_v2(left1+dx, left2-dx), y_to_norm_v2(-0.75, -0.75), 'Color','r','LineWidth',2); % add ruler
 34. text(left1+(left2-left1)/2,-0.75+0.1,'\Delta T','Color','r','HorizontalAlignment','Center');
 35. % plot vertical lines (cursors) for zero crossings
 36. hold on;
 37. left1z=2*pi;
 38. right1z=2*pi+phase;
 39. cursor1xz=[left1z, left1z]; cursor1yz=[-1, 0]; % left cursor
 40. cursor2xz=[right1z, right1z]; cursor2yz=[-1, 0]; % right cursor
 41. plot(cursor1xz, cursor1yz, 'k--', cursor2xz, cursor2yz, 'b--','LineWidth',2); % plot cursors
 42. annotation('doublearrow',x_to_norm_v2(left1z+dx, right1z-dx), y_to_norm_v2(-1, -1), 'Color','m','LineWidth',2); % add ruler
 43. text(left1z+(right1z-left1z)/2,-1+0.1,'\Delta T','Color','m','HorizontalAlignment','Center');

1.5 גרף עקומות ליסאז'ו

איור 6: עקומות ליסאז'ו בקפיצות של 30°
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% Plots Lissajous curve shapes %%%
 3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 4. figure('Name','Liss');
 5. % draw a unit circle in the middle
 6. subplot(5,5,[7:9,12:14,17:19]);
 7. phi_ind=0:11;
 8. phi_rad=phi_ind*pi/6; % phase shifts in radians
 9. phi_deg=phi_ind*30;  % phase shifts in degrees
 10. z=exp(j*phi_rad);
 11. compass(z);
 12. numbers=findall(gcf,'Type','text');
 13. for i=1:numel(numbers)
 14.   txt = numbers(i).String;
 15.   if isempty(regexp(txt,'0$'))
 16.     % erase non degrees numbers
 17.     numbers(i).Visible='off';
 18.   else
 19.     % add degrees symbol
 20.     numbers(i).String=[txt,'^\circ'];
 21.   end
 22. end
 23. xt=linspace(0,2*pi,1000);
 24. x=sin(xt);
 25. plot2angle=[15, 10, 4, 3, 2, 6, 11, 16, 22, 23, 24, 20];
 26. for i=phi_ind
 27.   ax = subplot(5,5,plot2angle(i+1));
 28.   y=sin(xt + phi_rad(i+1)); % add phase to y
 29.   plot(x,y); % plot the curve
 30.   % increase gap between plot and frame
 31.   ax.XLim=ax.XLim*1.1;
 32.   ax.YLim=ax.YLim*1.1;
 33.   % remove labels
 34.   ax.YTickLabel={};
 35.   ax.XTickLabel={};
 36.   % create title for each subplot
 37.   phis = [phi_deg(i+1), phi_deg(i+1)-360];
 38.   if (phis(1) > 180)
 39.     phis = fliplr(phis);
 40.   else
 41.     if phis(1) == 0
 42.       phis(2) = 360; % instead of -360
 43.     end
 44.   end
 45.   title(sprintf('%d^\\circ = %d^\\circ', phis));
 46.   grid on;
 47. end
 48. % equalize the scale of y and x axes
 49. set(gcf, 'Position', [100, 100, 900, 1000]);

1.6 תגובה לתדר של מעגל RC

איור 7: תגובה לתדר של מעגל RC
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% Create a frequency response for RC circuit %%%
 3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 4. f = 1000;     % 1kHz frequency
 5. R = 1000;     % 1kΩ Resistance
 6. C = 1/(2*pi*f*R); % 0.159µF Capacitance
 7. numer = [1]; denom = [R*C*1 1]; % Hc(s)=1/(1+RCs)
 8. w = logspace(0,6,1000); % 10^0 to 10^6 angular-frequency range
 9. freqs(numer,denom,w); % create the graph
 10. set(gcf, 'Position', [600, 80, 800, 900]); % enhance resolution


1.7 אופיין חשל מגנטי

איור 8: עקומת חשל מגנטי
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% Plot B-H curve %%%
 3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 4. try
 5.  % worked on matlab version R2017a
 6.  bhsim = sim('elec_inductor_hysteresis','MaxStep','1e-5');
 7.  simlog = get(bhsim,'simlog_elec_inductor_hysteresis');
 8. catch
 9.  % worked on matlab version R2016b
 10.  bhsim = sim('elec_inductor_with_hysteresis','MaxStep','1e-5');
 11.  simlog = get(bhsim,'simlog');
 12. end
 13. inductor=simlog.Nonlinear_Inductor.inductor;
 14. H=inductor.H.series.values;
 15. B=inductor.B.series.values;
 16. figure('Name','B-H Hysteresis');
 17. plot(H,B);
 18. set(gcf, 'Position', [100, 100, 900, 1000]);
 19. grid on;
 20. xlabel('H [A/m]');
 21. ylabel('B [T]');
 22. % to disable 'Error due to multiple causes' for next runs
 23. close_system();


1.8 גרף תופעת מעבר במעגל RL

איור 9: תופעת מעבר הזרם של מעגל RL טורי
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% Draw transient reponse of RL circuit %%%
 3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 4. V=10;   % power-supply voltage [V]
 5. R=10000; % resistor value [Ω]
 6. L=10;   % inductor value [H]
 7. tau=L/R; % time constant tau [s]
 8. t=linspace(0,10*tau,1001); % time axis
 9. il=V/R+(0-V/R)*exp(-t/tau);
 10. figure('Name','RL circuit');
 11. plot(t,il,'LineWidth',2);
 12. % signage
 13. xlabel('time [s]');
 14. ylabel('i_L [A]');
 15. title('RL circuit transient response');
 16. hold on;
 17. % extract special tau points
 18. x = (1:5)*tau;
 19. [~,il_tau]=intersect(t,x);
 20. y = il(il_tau);
 21. % calculate axis limits
 22. max_y = max(y) * 1.2;
 23. max_x = max(t) * 1.1;
 24. min_y = -max_y / 12;
 25. min_x = -max_x / 11;
 26. % draw cross lines to emphasize special tau points
 27. for i = 1:length(x)
 28.   plot([min_x,x(i),x(i)],[y(i),y(i),min_y]);
 29. end
 30. legend('i_L','1\tau','2\tau','3\tau','4\tau','5\tau');
 31. % change axis
 32. ax=gca;
 33. ax.YLim=[min_y max_y];
 34. ax.YAxis.Exponent = -3;
 35. ax.XLim=[min_x max_x];

1.9 תגובה לתדר ותדר-זוויתי של מעגל RL טורי

איור 10: תגובה לתדר-זוויתי של מעגל RL טורי
איור 11: תגובה לתדר של מעגל RL טורי
 1. R=10000;  % Resistor value [Ω]
 2. L=10;   % Inductor value [H]
 3. tau=L/R;  % time constant
 4. cutoff=1/(2*pi*tau);     % Cutoff frequency [Hz]
 5. f=linspace(0,cutoff*5,1000); % Frequency sweep [Hz]
 6. w=2*pi*f;   % Angular frequency sweep [rad/sec]
 7. Vin=10;
 8. ZL=j*w*L; % Inductor Impedance
 9. Vr=Vin*R./(R+ZL); % Complex Voltage of resistor
 10. VL=Vin*ZL./(R+ZL); % Complex Voltage of inductor
 11. mag_vr=abs(Vr);% get the magnitude of resistor's voltage
 12. mag_vL=abs(VL);% get the magnitude of inductor's voltage
 13.  
 14. % Plot voltage vs. angular frequency
 15. figure; hold on;
 16. set(0, 'DefaultLineLineWidth', 2);
 17. plot(w,mag_vr,w,mag_vL);      % plot graphs
 18. plot([2*pi*cutoff 2*pi*cutoff],[0 Vin]);    % mark the cutoff vertically
 19. plot([0 max(w)],[Vin/sqrt(2) Vin/sqrt(2)]); % mark the cutoff horizontally
 20. % add signage
 21. title('V_{OUT} vs. Angular Frequency');
 22. xlabel('Angular Frequency [rad/s]');
 23. ylabel('Voltage [V]');
 24. legend('Resistor voltage','Inductor voltage','Cutoff X','Cutoff Y');
 25.  
 26. % Plot voltage vs. frequency
 27. figure; hold on;
 28. plot(f,mag_vr,f,mag_vL);      % plot graphs
 29. plot([cutoff cutoff],[0 Vin]);    % mark the cutoff vertically
 30. plot([0 max(f)],[Vin/sqrt(2) Vin/sqrt(2)]); % mark the cutoff horizontally
 31. % add signage
 32. title('V_{OUT} vs. Frequency');
 33. xlabel('Frequency [1/s]=[Hz]');
 34. ylabel('Voltage [V]');
 35. legend('Resistor voltage','Inductor voltage','Cutoff X','Cutoff Y');

1.10 תופעת מעבר במעגל RC עם מקור סינוסי

איור 12: תופעת מעבר במעגל RC עם מקור סינוסי והעלמתה באמצעות שינוי זווית המופע של אות המקור
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% Plot RC circuit transient response with Sine wave input %%%
 3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 4. theta=pi/4; % Phase angle of AC input
 5. AC = calcRC(theta,'ac');
 6.  
 7. % RC Transient response equation
 8. RCTrans=calcRC(theta,'trans');
 9. RCSteadyState=calcRC(theta,'steady');
 10. RCTransWithSine=RCTrans+RCSteadyState;
 11.  
 12. % calculate exponential decay
 13. RCDecay=calcRC(theta,'decay');
 14.  
 15. % calculate theta which will cancel the transient response
 16. corrected_theta=calcRC(0,'correction');
 17. RCNoTrans=calcRC(corrected_theta,'both');
 18.  
 19. % plot input and output of original theta
 20. figure('Name','RC with AC source');
 21. subplot(2,1,1);
 22. t=calcRC(0,'time');
 23. plot(t,AC,t,RCTransWithSine,t,RCDecay,[min(t),max(t)],[0,0]);
 24. legend('AC Input','Output (capacitor)','Decay envelope','Reference point');
 25. xlabel('Time [s]'); ylabel('Voltage [v]');
 26. title(calcRC(theta,'title'));
 27. % plot input and output of corrected theta
 28. subplot(2,1,2);
 29. plot(t,calcRC(corrected_theta,'ac'),t,RCNoTrans,[min(t),max(t)],[0,0]);
 30. legend('AC input shifted','Output (capacitor)','Reference point');
 31. xlabel('Time [s]'); ylabel('Voltage [v]');
 32. title(calcRC(corrected_theta,'title'));
 33. % change axis
 34. ax=gca;
 35. top=max(AC);
 36. ax.YLim=[-top-1, top+1];
 37. set(gcf, 'Position', [100, 100, 600, 800]);
 38.  
 39. % AC input/Transient/SteadyState response of RC circuit
 40. function response = calcRC(angle,role)
 41.   Vm=10; % Amplitude of sine wave
 42.   V0=2; % Initial voltage of capacitor
 43.   f=700; % frequency of AC input
 44.   w=2*pi*f; % angular frequency
 45.   count=10; % how many time constants to plot
 46.   R=10e3; % Resistor of 10kΩ
 47.   C=0.1e-6; % Capacitor of 0.1µF
 48.   tau=R*C; % Time constant
 49.   t=linspace(0,count*tau,1000); % Time axis
 50.  
 51.   switch lower(role)
 52.     case 'title'
 53.       response = sprintf('V_S(t)=%dsin(2\\pi\\cdot%dt+%d^\\circ); V_0=%dV',Vm,f,round(angle/pi*180),V0);
 54.     case 'time'
 55.       %%% returns the time axis
 56.       response = t;
 57.     case 'correction'
 58.       %%% returns angle to cancel out transient response
 59.       response = asin(V0/Vm*sqrt(1+(w*tau)^2))-atan(-w*tau);
 60.     case 'both'
 61.       %%% return entire response (transient and steady state)
 62.       response = calcRC(angle,'trans') + calcRC(angle,'steady');
 63.     case 'trans'
 64.       %%% return transient response
 65.       response = (V0-Vm*sin(angle+atan(-w*tau))/sqrt(1+(w*tau)^2))*exp(-t/tau);
 66.     case 'steady'
 67.       %%% return steady state response
 68.       response = Vm/sqrt(1+(w*tau)^2)*sin(w*t+angle+atan(-w*tau));
 69.     case 'ac'
 70.       %%% AC input of circuit;
 71.       response = Vm*sin(w*t+angle);
 72.     case 'decay'
 73.       %%% returns decay envelope
 74.       % max voltage of full response
 75.       [peakVolt, peakInd]=max(calcRC(angle,'both'));
 76.       peakTime=t(peakInd);
 77.       % voltage diff of peak and steady state
 78.       MAXSteady=max(calcRC(angle,'steady'));
 79.       dV=peakVolt-MAXSteady;
 80.       response = dV*exp(-(t-peakTime)/tau)+MAXSteady;
 81.   end
 82. end

1.11 גרף מצבי ריסון

איור 13: ארבעת סוגי הריסון
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% Damping ratios %%%
 3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 4. figure('Name','Damping');
 5. hold on;
 6. % iterate thru a few different resistor values
 7. Rs=[1000,5000,20e3,100e3,1e6];
 8. Rs_len = length(Rs);
 9. h = zeros(1,Rs_len);
 10. legend_text = cell(1,Rs_len);
 11. t=linspace(0,0.005,10000);
 12. for i=1:Rs_len
 13.   R=Rs(i); % Current resitor in Ω
 14.   vc=solve_ode(R); % solve current ODE
 15.   vct=double(vc(t)); % fill in values
 16.   h(i)=plot(t,vct,'LineWidth',2); % plot current solution
 17.   % create description for each resistor type
 18.   if R < 5e3
 19.     info = '- overdamped';
 20.   elseif R == 5e3
 21.     info = '- critically damped';
 22.   elseif R >= 1e6
 23.     info = '~ undamped (lossless)';
 24.   else
 25.     info = '- underdamped';
 26.   end
 27.   legend_text{i}=['R=',num2str(R),' \Omega ',info];
 28.   legend(h(1:i),legend_text{1:i}); % update legend
 29.   drawnow; % view plots during run
 30. end
 31. % signage
 32. xlabel('Time [S]');
 33. ylabel('V_C [V]');
 34. title('Different damping ratios');
 35. grid on;
 36. set(gcf,'Position',[100,100,800,600])
 37.  
 38. % solve second order ode of type
 39. % y''+2α*y'+w^2*y=w^2*V
 40. % y(0)=V0
 41. % y'(0)=-1/C*(V0/R+I0);
 42. function solution = solve_ode(R)
 43.   C=0.01e-6; % Capacitor in F
 44.   L=1; % Inductor in H
 45.  
 46.   tau=R*C; % Time constant
 47.   alpha=1/(2*tau); % Damping factor
 48.   w0=1/sqrt(L*C); % natural frequency
 49.  
 50.   V = 10; % Input voltage
 51.   V0=5; % Initial capacitor voltage
 52.   I0=0; % Initial inductor current
 53.  
 54.   dVc0=-1/C*(V0/R+I0); % Derivate of capacitor's voltage at t=0
 55.  
 56.   % Based on
 57.   % https://www.mathworks.com/help/symbolic/solve-a-single-differential-equation.html
 58.   syms y(t)
 59.   Dy = diff(y);
 60.   ode = diff(y,t,2)+2*alpha*Dy+w0^2*y == w0^2*V;
 61.   cond1 = y(0) == V0;
 62.   cond2 = Dy(0) == dVc0;
 63.   conds = [cond1, cond2];
 64.   ySol(t) = dsolve(ode, conds);
 65.  
 66.   solution = simplify(ySol);
 67. end

1.12 ניתוח נתונים מאורקד

איור 14: חישוב ערכי סימולציית אורקד באמצעות מטלאב
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. % Analyze rectifier data from orcad %
 3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 4. csv = load('orcaddata.csv');
 5. % get timestamps
 6. time = csv(:,1);
 7. % get voltage of resistor
 8. vr = csv(:,2);
 9. % maximum voltage
 10. Vm = max(vr);
 11. % calculate average
 12. VDC = mean(vr);
 13. % calculate rms
 14. VDCRMS = rms(vr);
 15. % calculate form factor
 16. FF = VDCRMS/VDC;
 17. % calculate ripple factor
 18. RF = sqrt(FF^2-1);
 19. % plot all data
 20. figure('Name','Rectifier');
 21. total_x=[0 max(time)];
 22. plot(time,vr,total_x,[Vm Vm],total_x,[VDC VDC],0,0,0,0,0,0);
 23. txtVm=['V_m=',num2str(Vm),'V'];
 24. txtVDC=['V_{DC}=',num2str(VDC),'V'];
 25. txtVDCRMS=['V_{DCRMS}=',num2str(VDCRMS),'V'];
 26. txtFF=['Form Factor=',num2str(FF)];
 27. txtRF=['Ripple Factor=',num2str(RF)];
 28. legend('V_R',txtVm,txtVDC,txtVDCRMS,txtFF,txtRF);
 29. xlabel('Time [s]');
 30. ylabel('Amplitude [V]');
 31. ax=gca;
 32. ax.YLim=[min(vr)-1, max(vr)+1];

1.13 שליפת הפרש-מופע מעקומת ליסאז'ו

איור 15: סימוני עקומת ליסאז'ו המדגימים כיצד לשלוף את הפרמטרים המאפשרים את חישוב הפרש-המופע בין שני גלים
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% Plot of Lissajous curve with  %%%
 3. %%%  markes to extract the phase %%%
 4. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 5. t = linspace(0,2*pi,1000); % time between 0 and 2*pi
 6. f = 1; % frequency in Hz
 7. V1 = 4; % amplitude of first wave
 8. wave1 = V1*sin(2*pi*f*t); % a sine wave
 9. phi = pi/4; % phase difference of 45 degrees
 10. V2 = 30; % amplitude of second wave
 11. wave2 = V2*sin(2*pi*f*t+phi); % same sine wave but with a phase
 12.  
 13. figure('Name','Lissajous');
 14. hold on;
 15. plot(wave1, wave2, 'k','LineWidth',3); % plot the graphs
 16. ax = gca; % Get handle of Current Axis (1)
 17. ax.YLim = ax.YLim*1.25; % increase Y scale
 18. ax.XLim = ax.XLim*1.25; % increase X scale 
 19.  
 20. % calculate the contact points on the Lissajous curve
 21. a1 = [0, abs(V2*sin(phi))]; % top a
 22. a2 = [0, -abs(V2*sin(phi))]; % bottom a
 23. b1 = [V1*cos(phi), abs(V2)]; % top b
 24. b2 = [-V1*cos(phi), -abs(V2)]; % bottom b
 25.  
 26. % write the names of the points
 27. gap_x = V1*0.1;
 28. gap_y = V2*0.1;
 29. text(a1(1)+gap_x, a1(2), 'a1', 'FontSize', 14, 'Color', 'r');
 30. text(a2(1)+gap_x, a2(2), 'a2', 'FontSize', 14, 'Color', 'r');
 31. text(b1(1), b1(2)+gap_y, 'b1', 'FontSize', 14, 'Color', 'b');
 32. text(b2(1), b2(2)-gap_y, 'b2', 'FontSize', 14, 'Color', 'b');
 33.  
 34. % plot horizontal lines for the contact points
 35. a1x=[-V1/2, a1(1)]; a1y=[a1(2), a1(2)]; % top middle
 36. plot(a1x, a1y, 'r--', 'LineWidth',2); % plot line
 37. a2x=[-V1/2, a2(1)]; a2y=[a2(2), a2(2)]; % bottom middle
 38. plot(a2x, a2y, 'r--', 'LineWidth',2); % plot line
 39. b1x=[0, b1(1)+gap_x]; b1y=[b1(2), b1(2)]; % top middle
 40. plot(b1x, b1y, 'b--', 'LineWidth',2); % plot line
 41. b2x=[b2(1), b1(1)+gap_x]; b2y=[b2(2), b2(2)]; % bottom middle
 42. plot(b2x, b2y, 'b--', 'LineWidth',2); % plot line
 43.  
 44. % plot a vertical line between a1 and a2
 45. annotation('doublearrow',x_to_norm_v2(-V1/3, -V1/3),y_to_norm_v2(a1(2), a2(2)),'Color','r','LineWidth',2);
 46. % plot a vertical line between b1 and b2
 47. annotation('doublearrow',x_to_norm_v2(b1(1), b1(1)),y_to_norm_v2(b1(2), b2(2)),'Color','b','LineWidth',2);
 48.  
 49. % write the names of the vertical lines
 50. text(-V1/3+gap_x, a1(2)/2, 'a', 'FontSize', 14, 'Color', 'r');
 51. text(b1(1)+gap_x, -V2/2, 'b', 'FontSize', 14, 'Color', 'b');
 52.  
 53. % turn on grid and draw X, Y axes
 54. grid on;
 55. gray=0.4*ones(1,3);
 56. annotation('arrow',x_to_norm_v2(ax.XLim(1), ax.XLim(2)),y_to_norm_v2(0, 0),'Color',gray,'LineWidth',2);
 57. annotation('arrow',x_to_norm_v2(0, 0),y_to_norm_v2(ax.YLim(1), ax.YLim(2)),'Color',gray,'LineWidth',2);
 58. text(0-gap_x,V2+gap_y,'y', 'FontSize', 14, 'Color', gray);
 59. text(V1+gap_x,0-gap_y,'x', 'FontSize', 14, 'Color', gray);
 60.  
 61. % draw green circles as the points
 62. for dots={a1,a2,b1,b2}
 63.   dot=dots{1};
 64.   plot([dot(1), dot(1)], [dot(2), dot(2)], 'o', 'Color', 'g', 'MarkerSize',10, 'MarkerFaceColor','g');
 65. end

2 ג'אווה-סקריפט

2.1 מסנן מעביר גבוהים או נמוכים

איור 16: אופיין של מסנן מעביר נמוכים
 1. var rand = {random};
 2.  
 3. // high pass = 1, low pass = 0
 4. var high_pass = Math.round(rand);
 5. // grid frequency (MUST BE ROUND)
 6. var grid_frequency = Math.round(6*rand+4);
 7. // maximum voltage
 8. var volt_size = Math.round((10*rand+2)*100)/100;
 9. // Maximum frequency for sweep is between 100 kHz and 10 MHz
 10. var max_frequency = Math.pow(10,Math.round(3*rand+5));
 11.  
 12. // frequency of internal sine wave
 13. var frequency = 30;
 14. // the frequency in the middle of the sweep
 15. var middle_frequency = max_frequency / 2;
 16. // Resistor size in Ohm
 17. var R = 160;
 18. // Capcitor size in Farad
 19. var C = 1e-6;
 20.  
 21. // define a canvas dimensions along with grid lines
 22. var w=500;
 23. var h=360;
 24. var grid_y=grid_frequency;
 25. var grid_x=grid_frequency*2-1;
 26. var hs=h*(grid_y-1)/grid_y; // sub height
 27.  
 28. // create a canvas inside the table
 29. var c = document.createElement("canvas");
 30. c.setAttribute("width",w);
 31. c.setAttribute("Height",h);
 32. var element = document.getElementById("insertcanvashere_sweep");
 33. element.appendChild(c);
 34.  
 35. var ctx = c.getContext("2d");
 36. // set style of text
 37. ctx.font="20px Georgia";
 38.  
 39. ctx.save();
 40. // set the style of grid lines
 41. ctx.setLineDash([1, 3]);/*dashes are 5px and spaces are 3px*/
 42. ctx.strokeStyle="blue";
 43.  
 44. // dispersion of x grid lines
 45. var skip_x = w/(grid_frequency*2);
 46.  
 47. var y;
 48. // draw x grid
 49. var half = Math.floor(grid_y/2);
 50. // pixels amount of each y gridline
 51. var skip_h = h/grid_frequency;
 52. // position in which to right voltage
 53. var mark_y = Math.round(rand*(half-2))+1;
 54. for (var i=0; i<grid_y; i++) {
 55. 	y=(-half+i)*skip_h+h/2;
 56. 	ctx.beginPath();
 57. 	ctx.moveTo(0,y);
 58. 	ctx.lineTo(w,y);
 59. 	ctx.stroke();
 60. 	// write voltages
 61. 	if (i==half) {
 62. 		ctx.fillText("0 V",w/2,y - 5);
 63. 		// draw different color for the period
 64. 		ctx.save();
 65. 		ctx.setLineDash([1, 0]);
 66. 		ctx.strokeStyle="black";
 67. 		ctx.stroke();
 68. 		ctx.restore();
 69. 	}
 70. 	if (i==mark_y) {
 71. 		// calculate voltage at current point
 72. 		var voltage = (half - mark_y) * skip_h * 2 / hs * volt_size;
 73. 		round_volt = Math.round(voltage * 1000) / 1000;
 74. 		ctx.fillText(round_volt.toString() + 'V',w/2,y - 5);
 75. 		// draw different color for the period
 76. 		ctx.save();
 77. 		ctx.setLineDash([10, 6]);
 78. 		ctx.strokeStyle="black";
 79. 		ctx.stroke();
 80. 		ctx.restore();
 81. 	}
 82. }
 83. min_y=y;
 84.  
 85. // draw y grid
 86. var period=middle_frequency / grid_frequency;
 87. var total_period=0;
 88. var x_counter=0;
 89. for (var x=skip_x; x<w; x+=skip_x) {
 90. 	ctx.beginPath();
 91. 	ctx.moveTo(x,0);
 92. 	ctx.lineTo(x,h);
 93. 	ctx.stroke();
 94. 	// write time period
 95. 	total_period+=period;
 96. 	x_counter++;
 97. 	if ((x_counter==2) || (x_counter==grid_x-2)) {
 98. 		var round_period = Math.round(total_period * 10) / 10;
 99. 		var units = 'Hz';
 100. 		if (x_counter != 2) {
 101. 			round_period = total_period / 1000; 
 102. 			round_period = Math.round(round_period * 10) / 10;
 103. 			units = 'kHz';
 104. 		}
 105. 		ctx.fillText(round_period.toString() + units,x,h - 10);
 106. 		// draw different color for the period
 107. 		ctx.save();
 108. 		ctx.setLineDash([10, 6]);
 109. 		ctx.strokeStyle="black";
 110. 		ctx.stroke();
 111. 		ctx.restore();
 112. 	}
 113. }
 114. ctx.restore();
 115.  
 116. // choose LPF
 117. var filter_function='1/(omega*R*C+1)';
 118. if (high_pass == 1) {
 119. 	// choose HPF
 120. 	filter_function='omega*R*C/(omega*R*C+1)';
 121. }
 122. // draw a positive RC response graph
 123. ctx.beginPath();
 124. ctx.moveTo(0,h/2);
 125. var max_frequency_log=Math.log10(max_frequency);
 126. for (var x=1; x<w; x++) {
 127. 	// calculate the logarithmic frequency
 128. 	current_frequency=Math.pow(10,x/w*max_frequency_log);
 129. 	var omega = 2 * Math.PI * current_frequency;
 130. 	y=eval(filter_function);
 131. 	y=h/2-y*hs/2;
 132. 	ctx.lineTo(x,y);
 133. }
 134. ctx.strokeStyle="red";
 135. ctx.stroke();
 136. // draw a negative RC response graph
 137. ctx.beginPath();
 138. ctx.moveTo(0,h/2);
 139. for (var x=1; x<w; x++) {
 140. 	// calculate the logarithmic frequency
 141. 	current_frequency=Math.pow(10,x/w*max_frequency_log);
 142. 	var omega = 2 * Math.PI * current_frequency;
 143. 	y=eval(filter_function);
 144. 	y=y*hs/2+h/2;
 145. 	ctx.lineTo(x,y);
 146. }
 147. ctx.strokeStyle="red";
 148. ctx.stroke();
 149. // draw a sine wave inside the RC response
 150. ctx.beginPath();
 151. ctx.moveTo(0,h/2);
 152. for (var x=1; x<w; x++) {
 153. 	current_frequency=Math.pow(10,x/w*max_frequency_log);
 154. 	var omega = 2 * Math.PI * current_frequency;
 155. 	var amplitude=eval(filter_function);
 156. 	y=amplitude*hs/2*Math.sin(2*Math.PI*frequency*x/w)+h/2;
 157. 	ctx.lineTo(x,y);
 158. }
 159. ctx.strokeStyle="green";
 160. ctx.stroke();

2.2 ניתוח גל סינוס - הוצאת תדר

איור 17: גל סינוסואידלי לשליפת התדר
 1. var total_time = {total_time};
 2. var volt_size = {volt_size};
 3. var frequency = {frequency};
 4.  
 5. var w=500;
 6. var h=360;
 7. var grid_y=7;
 8. var grid_x=frequency*2-1;
 9. var hs=h*(grid_y-1)/grid_y; // sub height
 10.  
 11. var c = document.createElement("canvas");
 12. c.setAttribute("width",w);
 13. c.setAttribute("Height",h);
 14.  
 15. var element = document.getElementById("insertcanvashere_freq");
 16. element.appendChild(c);
 17.  
 18. var ctx = c.getContext("2d");
 19. ctx.font="20px Georgia";
 20.  
 21. ctx.save();
 22. ctx.setLineDash([1, 3]);/*dashes are 5px and spaces are 3px*/
 23. ctx.strokeStyle="blue";
 24.  
 25. var skip_x = w/(frequency*2);
 26.  
 27. var y, max_y;
 28. // draw x grid
 29. var half = Math.floor(grid_y/2);
 30. var skip_y = volt_size / half;
 31. var voltage = 1;
 32. for (var i=0; i<grid_y; i++) {
 33. 	y=(-half+i)*(h/grid_y)+h/2;
 34. 	if (i==0) {
 35. 		max_y=y;
 36. 	}
 37. 	ctx.beginPath();
 38. 	ctx.moveTo(0,y);
 39. 	ctx.lineTo(w,y);
 40. 	ctx.stroke();
 41. 	// write voltages
 42. 	if (i==half-1) {
 43. 		//ctx.fillText(skip_y.toString() + 'V',skip_x * 2,y - 5);
 44. 	}
 45. }
 46. min_y=y;
 47.  
 48. // draw y grid
 49. var period=total_time / frequency;
 50. var total_period=0;
 51. var half = Math.ceil(grid_x/2);
 52. for (var x=skip_x; x<w; x+=skip_x) {
 53. 	ctx.beginPath();
 54. 	ctx.moveTo(x,0);
 55. 	ctx.lineTo(x,h);
 56. 	ctx.stroke();
 57. 	// write time period
 58. 	total_period+=period;
 59. 	half--;
 60. 	if (half==0) {
 61. 		round_period = Math.round(total_period * 1000) / 1000;
 62. 		ctx.fillText(round_period.toString() + 'ms',x,min_y + 10);
 63. 		// draw different color for the period
 64. 		ctx.save();
 65. 		ctx.setLineDash([10, 6]);
 66. 		ctx.strokeStyle="black";
 67. 		ctx.stroke();
 68. 		ctx.restore();
 69. 	}
 70. }
 71. ctx.restore();
 72.  
 73. // draw a sine wave
 74. ctx.beginPath();
 75. ctx.moveTo(0,h/2);
 76. for (var x=1; x<w; x++) {
 77. 	y=hs/2*Math.sin(2*Math.PI*frequency*x/w)+h/2;
 78. 	ctx.lineTo(x,y);
 79. }
 80. ctx.strokeStyle="red";
 81. ctx.stroke();

2.3 ניתוח גל סינוס - מתח אפקטיבי

איור 18: גל סינוסואידלי לשליפת המתח
 1. var total_time = {total_time};
 2. var frequency = {frequency};
 3. var volt_size = {volt_size};
 4.  
 5. var w=500;
 6. var h=360;
 7. var grid_y=Math.round(frequency+4);
 8. var grid_x=frequency*2-1;
 9. var hs=h*(grid_y-1)/grid_y; // sub height
 10.  
 11. var c = document.createElement("canvas");
 12. c.setAttribute("width",w);
 13. c.setAttribute("Height",h);
 14.  
 15. var element = document.getElementById("insertcanvashere_volt");
 16. element.appendChild(c);
 17.  
 18. var ctx = c.getContext("2d");
 19. ctx.font="20px Georgia";
 20.  
 21. ctx.save();
 22. ctx.setLineDash([1, 3]);/*dashes are 5px and spaces are 3px*/
 23. ctx.strokeStyle="blue";
 24.  
 25. var skip_x = w/(frequency*2);
 26.  
 27. var y, max_y;
 28. // draw x grid
 29. var half = Math.floor(grid_y/2);
 30. var skip_y = volt_size / ((grid_y-1)/2);
 31. var voltage = 1;
 32. for (var i=0; i<grid_y; i++) {
 33. 	y=(-half+i)*(h/grid_y)+h/2;
 34. 	if (i==0) {
 35. 		max_y=y;
 36. 	}
 37. 	ctx.beginPath();
 38. 	ctx.moveTo(0,y);
 39. 	ctx.lineTo(w,y);
 40. 	ctx.stroke();
 41. 	// write voltages
 42. 	if (i==half) {
 43. 		ctx.fillText('0',w/2,y - 5);
 44. 		// draw different color for the period
 45. 		ctx.save();
 46. 		ctx.setLineDash([1, 0]);
 47. 		ctx.strokeStyle="black";
 48. 		ctx.stroke();
 49. 		ctx.restore();
 50. 	}
 51. 	if (i==half-1) {
 52. 		round_volt = Math.round(skip_y * 1000) / 1000;
 53. 		ctx.fillText(round_volt.toString() + 'V',w/2,y - 5);
 54. 		// draw different color for the period
 55. 		ctx.save();
 56. 		ctx.setLineDash([10, 6]);
 57. 		ctx.strokeStyle="black";
 58. 		ctx.stroke();
 59. 		ctx.restore();
 60. 	}
 61. }
 62. min_y=y;
 63.  
 64. // draw y grid
 65. var period=total_time / frequency;
 66. var total_period=0;
 67. var half = Math.ceil(grid_x/2);
 68. for (var x=skip_x; x<w; x+=skip_x) {
 69. 	ctx.beginPath();
 70. 	ctx.moveTo(x,0);
 71. 	ctx.lineTo(x,h);
 72. 	ctx.stroke();
 73. 	// write time period
 74. 	total_period+=period;
 75. 	half--;
 76. 	if (half==1000) {
 77. 		round_period = Math.round(total_period * 1000) / 1000;
 78. 		ctx.fillText(round_period.toString() + 'ms',x,min_y + 10);
 79. 		// draw different color for the period
 80. 		ctx.save();
 81. 		ctx.setLineDash([10, 6]);
 82. 		ctx.strokeStyle="black";
 83. 		ctx.stroke();
 84. 		ctx.restore();
 85. 	}
 86. }
 87. ctx.restore();
 88.  
 89. // draw a sine wave
 90. ctx.beginPath();
 91. ctx.moveTo(0,h/2);
 92. for (var x=1; x<w; x++) {
 93. 	y=hs/2*Math.sin(2*Math.PI*frequency*x/w)+h/2;
 94. 	ctx.lineTo(x,y);
 95. }
 96. ctx.strokeStyle="red";
 97. ctx.stroke();

3 מאקסימה

3.1 שליפת תדר בסריקה ליניארית

איור 19: סריקת תדרים
 1. /* CAS Maxima to be used in moodle as a STACK question type */
 2. /* Create a random frequency response of an RC circuit - either HPF or LPF */
 3. rnd : rand(1.0);
 4. /* high pass = 1, low pass = 0 */
 5. high_pass : round(rnd);
 6. is_high_pass: if high_pass = 1 then true else false;
 7. f_cutoff: rand(41)+10; /* cutoff between 10 and 50 Hz */
 8. /* time constant */
 9. tau: 1/(2*pi*f_cutoff);
 10. /* create omega RC (depends on f) */
 11. wrc: 2*pi*f*tau;
 12. /* Get the denominator */
 13. denom: if high_pass=0 then 1 else wrc;
 14. /* maximum voltage between 2 to 12 in steps of 0.5 */
 15. volt_size : round((10*rnd+2)*2)/2;
 16. /* absolute value of filter's output voltage */
 17. v_out: volt_size*abs(denom/sqrt(1+wrc^2));
 18.  
 19. /* cutoff voltage */
 20. v_cutoff: volt_size / sqrt(2);
 21.  
 22. f0: rand(10)+1; /* start frequency between 1 and 10 */
 23. fT: rand(31)+70; /* stop frequency between 70 and 100 */
 24. T: rand(6)+5; /* total time of frequency sweep between 5 and 10 seconds*/
 25. tC: (f_cutoff-f0)*T/(fT-f0); /* cursor time position */
 26.  
 27. /* calculate f according to time */
 28. f: (fT-f0)*t/T+f0;
 29.  
 30. /* do the plot */
 31. p: plot(v_out, [t, 0, T], [ylabel, "Voltage [V]"], [xlabel, "Timing [S]"], grid2d, [y, 0, volt_size], [xtics, tC, T, T], [ytics, 0, v_cutoff, v_cutoff], [label, ["0", 0, 0], [string(T), T, 0]]);

3.2 תדר תהודה

איור 20: תגובה לסריקת תדרים של מעגל RLC
 1. /* CAS Maxima to be used in moodle as a STACK question type */
 2. /* Create a random frequency response of a parallel RLC circuit */
 3. Q: (rand(20)+6)/2; /* Q between 3 and 12.5 */
 4. C: 0.01e-6; /* constant capacitor of 0.01uF */
 5. w0: (rand(21)+10)*500 /* natural frequency between 5k and 15k */
 6. L: 1/(C*w0^2) /* w0=1/sqrt(L*C) */
 7. R: Q*sqrt(L/C); /* calculate R from Q */
 8. alpha: 1/(2*R*C); /* damping ratio */
 9. Vin: (rand(4)+1)/2; /* Input voltage between 0.5 and 2 */
 10.  
 11.  
 12. Vout: Vin*R/sqrt((R-w^2*R*L*C)^2+(w*L)^2);
 13.  
 14.  
 15. p: plot(Vout, [w, 0, w0+5*alpha], grid2d, [xlabel, "Angular frequency [rad/sec]"],[ylabel, "Voltage [V]"] );

3.3 דיאגרמה פאזורית

איור 21: דיאגרמה פאזורית של מערכת רב-מופעית
 1. phases: rand(11)+5; /* between 5 and 15 phases */
 2. angle: 2*pi/phases; /* angle between each phase */
 3. volts: makelist(rand(11)+5, phases); /* make list of random numbers between 5 and 15 */
 4. rot: pi/2; /* rotation of base arrow */
 5. volts_ang: makelist(angle*(i-1), i, phases)-rot; /* list of all angles, 90 degrees right because of the arrow */
 6. gap: 2; /* add gap between number and arrow head */
 7. edge: lmax(volts)+gap*2; /* size of axes */
 8.  
 9. /* create a normalized arrow (size between 0 and 1) but rotated 90 degrees to the left */
 10. arrow_x: [0, 0, 2, 0, -2, 0]/edge; /* base arrow x vector */
 11. arrow_y: [0, edge, 14, edge, 14, edge]/edge; /* base arrow y vector */
 12.  
 13. /* create a normalized cross (size between 0 and 1) but rotated 90 degrees to the left */
 14. X_x: [0, 0, 0, 2, -2, 0]/edge; /* base arrow x vector */
 15. X_y: [0, edge, 14, 14, 14, 14]/edge; /* base arrow y vector */
 16.  
 17. /* rotate all the crosses according to their angle and scale according to voltage */
 18. ax: makelist(makelist(cos(volts_ang[j])*volts[j]*X_x[i]-sin(volts_ang[j])*volts[j]*X_y[i], i, length(arrow_x)), j, phases);
 19. ay: makelist(makelist(sin(volts_ang[j])*volts[j]*X_x[i]+cos(volts_ang[j])*volts[j]*X_y[i], i, length(arrow_x)), j, phases);
 20.  
 21. V1: rand(phases)+1; /* choose a random phase between 1 and 'phase' */
 22. V2: mod(V1+(rand(phases-2)+1), phases)+1; /* choose another random phase that is not equal to V1 */
 23. /* rotate two selected arrows according to their angle and scale according to voltage */
 24. ax1: makelist(cos(volts_ang[V1])*volts[V1]*arrow_x[i]-sin(volts_ang[V1])*volts[V1]*arrow_y[i], i, length(arrow_x));
 25. ay1: makelist(sin(volts_ang[V1])*volts[V1]*arrow_x[i]+cos(volts_ang[V1])*volts[V1]*arrow_y[i], i, length(arrow_x));
 26. ax2: makelist(cos(volts_ang[V2])*volts[V2]*arrow_x[i]-sin(volts_ang[V2])*volts[V2]*arrow_y[i], i, length(arrow_x));
 27. ay2: makelist(sin(volts_ang[V2])*volts[V2]*arrow_x[i]+cos(volts_ang[V2])*volts[V2]*arrow_y[i], i, length(arrow_x));
 28.  
 29. /* create the graphs array */
 30. volts_graphs : makelist([discrete, ax[i], ay[i]], i, phases); /* graphs of all the arrows */
 31. arrows_graphs: [discrete, append(ax1, ax2), append(ay1, ay2)]; /* graphs of chosen phases */
 32. all_graphs: volts_graphs;
 33. push(arrows_graphs, all_graphs);
 34.  
 35. /* create label for the two arrows */
 36. label_v1: [string(volts[V1]), (volts[V1]+gap)*cos(volts_ang[V1]+rot), (volts[V1]+gap)*sin(volts_ang[V1]+rot)];
 37. label_v2: [string(volts[V2]), (volts[V2]+gap)*cos(volts_ang[V2]+rot), (volts[V2]+gap)*sin(volts_ang[V2]+rot)];
 38.  
 39. /* result (will not be displayed) */
 40. vx1: volts[V1]*cos(volts_ang[V1]);
 41. vy1: volts[V1]*sin(volts_ang[V1]);
 42. vx2: volts[V2]*cos(volts_ang[V2]);
 43. vy2: volts[V2]*sin(volts_ang[V2]);
 44. res_phase: sqrt((vx1-vx2)^2+(vy1-vy2)^2);
 45.  
 46. p: plot(all_graphs, [style, [lines,3]], [x, -edge, edge], [y, -edge, edge], [color, blue], [label, label_v1, label_v2], grid2d);

3.4 חיבור כוכב

איור 22: מערכת חיבור כוכב בעלת עומסים בערכים המצויינים
 1. phases: 3/*+rand(3)*/; /* between 3 and 5 phases */
 2. volt: rand(21)+30; /* voltage between 30 and 50 */
 3. angle: 2*pi/phases; /* angle between each phase */
 4. res: makelist(100*(rand(9)+1), phases); /* make list of random numbers between 100 and 900 for resistors */
 5. rot: pi/2; /* rotation of base arrow */
 6. res_ang: makelist(angle*(i-1), i, phases)-rot; /* list of all angles, 90 degrees right because of the arrow */
 7. max_res: lmax(res);
 8. gap: 0.1*max_res; /* add gap between number and arrow head */
 9. edge: max_res+gap*2; /* size of axes */
 10.  
 11. /* create a normalized arrow (size between 0 and 1) but rotated 90 degrees to the left */
 12. head: 0.1;
 13. arrow_x: [0, 0, head*edge, 0, -head*edge, 0]/edge; /* base arrow x vector */
 14. arrow_y: [0, edge, (1-head)*edge, edge, (1-head)*edge, edge]/edge; /* base arrow y vector */
 15.  
 16. /* rotate all the crosses according to their angle and scale according to voltage */
 17. ax: makelist(makelist(cos(res_ang[j])*res[j]*arrow_x[i]-sin(res_ang[j])*res[j]*arrow_y[i], i, length(arrow_x)), j, phases);
 18. ay: makelist(makelist(sin(res_ang[j])*res[j]*arrow_x[i]+cos(res_ang[j])*res[j]*arrow_y[i], i, length(arrow_x)), j, phases);
 19.  
 20. /* create the graphs array */
 21. arrows_graphs : makelist([discrete, ax[i], ay[i]], i, phases); /* graphs of all the arrows */
 22.  
 23. /* create label for the two arrows */
 24. arrow_labels: makelist([string(res[i]), (res[i]+gap)*cos(res_ang[i]+rot), (res[i]+gap)*sin(res_ang[i]+rot)], i, phases);
 25. push(label, arrow_labels);
 26.  
 27. /* result (summation of all phases) */
 28. phases_sum: sum((volt*exp(%i*(res_ang[t]+rot))-V0)/res[t], t, 1, phases);
 29. phases_v0: solve(phases_sum, V0);
 30. res_v0: rhs(cabs(phases_v0[1])); /* get Right Hand Side of the solution */
 31.  
 32. p: plot(arrows_graphs, [style, [lines,3]], [x, -edge, edge], [y, -edge, edge], [color, blue], arrow_labels, grid2d);

3.5 גרף מתח וזרם של שנאי

גרף מתח וזרם של שנאי
 1. /* constants */
 2. vs: rand(11)+10; /* Power Source voltage is between 10 and 20 Volts */
 3. r: rand(101)+100; /* Rheostat value between 100 and 200 Ohms */
 4. L: (rand(401)+100)/1000; /* Primary Inductance between 0.1 and 0.5 henry */
 5. f: 50; /* 50 Hz network */
 6.  
 7. /* calculations */
 8. w: 2*pi*f; /* angular frequency */
 9. ZL: w*L; /* Impedance of transformer */
 10. Z: sqrt(r*r+ZL*ZL); /* total impedance */
 11. cur: vs/Z; /* current in Ampere */
 12. vr: r*cur; /* voltage on the rheostat */
 13. vL: ZL*cur; /* voltage on the inductor (transformer) */
 14. phase: pi/2; /* 90 degrees difference between voltage and current */
 15.  
 16. mv: max(vr, vL); /* Maximum Value of Y axis */
 17. mv: float(mv*sqrt(2)*1.2); /* add space for the legend */
 18.  
 19. /* graphs */
 20. y_cur: sqrt(2)*vr*sin(w*t); /* sine wave of current (rheostat's voltage) */
 21. y_volt: sqrt(2)*vL*sin(w*t+phase); /* sine wave of voltage */
 22. plot_list: [y_cur,y_volt];
 23. leg1: sconcat(float(round(vr*1000)/1000), "VRMS");
 24. leg2: sconcat(float(round(vL*1000)/1000), "VRMS");
 25. p: plot(plot_list,[t,-1/f,1/f],[color, yellow, green,blue,red],[style,[lines,3],[lines,3]],[legend, leg1, leg2],[y, -mv, mv]);

3.6 גרף זווית מופע בהתאם לקוטביות שנאי

גרף זווית מופע בהתאם לקוטביות שנאי
 1. /* phase between 10 and 80 degrees*/
 2. phase_shift : rand(71)+10;
 3. /* primary phase */
 4. primary_dot : rand(2)+1;
 5. /* secondary dot */
 6. secondary_dot : rand(2)+1;
 7. /* secondary is shifted if dots are unequal */
 8. shift_only: 180*abs(primary_dot-secondary_dot);
 9. secondary_shift: phase_shift + shift_only;
 10. max_x : 7;
 11. max_y : 3;
 12. /* create graph points from the dots */
 13. dots_y : [primary_dot/max_y, secondary_dot/max_y];
 14. dots_x : [3, 4]/max_x;
 15.  
 16. /* left, right, up, down points */
 17. l:2.5/max_x; r:4.5/max_x; u: 2.5/max_y; d: 0.5/max_y;
 18. p: (u-d)/4+d; /* positive terminal y position */
 19. n: u-(u-d)/4; /* negative terminal y position */
 20. t: 1/max_x; /* length of terminal */
 21. box_xy : [[l,d], [l,n], [l-t,n], [l,n], [l,p], [l-t,p], [l,p], [l,u], [r,u], [r,p], [r+t,p], [r,p], [r,n], [r+t,n], [r,n], [r,d], [l,d]];
 22.  
 23. dots_graph : [discrete, dots_x, dots_y];
 24. box_graph : [discrete, box_xy];
 25. primary_wave : 0.5*sin(2*pi*1*x+phase_shift/180*pi)+0.5;
 26. t0: ev(primary_wave, x=0);
 27.  
 28. p: plot([box_graph, dots_graph, primary_wave], [x, 0, 1], [y, -1/max_y, 1+1/max_y], [style, [lines,5], points, [lines, 3]], [color, black, black, blue], [ytics, 0, t0, 1], [point_type, bullet], [xlabel, "t [s]"], [ylabel, "Amplitude [Volt]"], grid2d);