נהלים

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

1 עבודה במעבדה

 1. דיוק והופעה למעבדה
  יש לדייק ולהופיע בזמן לתחילת המעבדה. סטודנט שיאחר יותר מרבע שבע לא יוכל לערוך את הניסוי באותו היום.
  תלמיד שיחסיר מעבדה ללא סיבה מוצדקת יקבל ציון 0 בכל מרכיבי הציון של אותו ניסוי.
 2. קבלה והחזרת מכשירים
  כל הציוד הדרוש לביצוע הניסויים במעבדה נמצא במחסן או על שולחנות העבודה. בגמר הניסוי ובאישור המדריך יש לפרק את מעגל הניסוי, לסדר את המכשירים השונים ולהחזירם למחסן. על ליקויים במכשירים ובציוד אחר יש להודיע למדריך.
 3. אישור לחיבור מתח
  לאחר הרכבת מערכת המדידה יש לבקש ממדריך לבדוק את החיבורים. אין לחבר מתח או לבצע שינויים בחיבורים ללא אישורו. חיבור המתחים וההפעלה הראשונית ייעשו על ידי מדריך בלבד.
 4. רישום תוצאות במהלך הניסוי
  עירכו את רשימותיכם במהלך הניסוי בצורה מסודרת והחתימו את המדריך האחראי על כל אחד מדפי הרישומים. דפים אלו יש לצרף לדו"ח המסכם.
 5. החסרת מעבדה
  סטודנט שלא יופיע למעבדה ללא סיבה מוצדקת, או ללא תיאום מראש לא יורשה לחזור על הניסוי, ויקבל ציון אפס על אותו ניסוי. סטודנט שהחסיר מעבדה מסיבה מוצדקת על פי התקון, יוכל להשלים את הניסויים החסרים לו במועד ההשלמות או בתאום עם המדריך האחראי על המעבדה.

2 הוראות לעריכת דוחות המעבדה

2.1 כללי

דו"חות מעבדה יוגשו בצורה מקוונת, על ידי כל סטודנט לחוד או על ידי כל הקבוצה, לפי הוראות המדריך. במידה והדו"ח הוא קבוצתי תחול האחריות על תוכנו על כל הקבוצה.

על העמוד הראשון בדו"ח להכיר את הפרטים הבאים:

 1. כותרת: דו"ח הכנה / דו"ח סיכום, לניסוי (שם הניסוי).
 2. תאריך ביצוע הניסוי.
 3. מספר הקבוצה, שמות חבריה ושם עורך הדו"ח.
 4. המחלקה והקורס.
 5. שם המדריך האחראי.
 6. תאריך הגשת הדו"ח.

דו"ח ההכנה לא ייבדק, אבל תיבדק הכנתו.

הדו"ח המסכם יוגש בצורה מקוונת בצורת קובץ PDF למודל.

2.2 דו"ח הכנה

בדו"ח ההכנה הסטודנט יסכם את הכנותיו לקראת הניסוי.

ההכנה כוללת:

 1. הכרת החומר העיוני הקשור לניסוי.
 2. מתן תשובות לשאלות ההכנה המופיעות בתדריך.
 3. ניתוח מעגלי המדידה המוצעים בתדריך והצעת מעגלי מדידה כאשר נדרש.
 4. הכרת ציוד המדידה שיידרש בניסוי.
 5. סקירת תוצאות המדידה הצפויות בניסוי, מקורות לשגיאות במדידות והערכת דיוק המדידה הצפוי.
 6. תכנון נוהל העבודה בכל אחד משלבי הניסוי, לדוגמא במדידת התלות בין שני משתנים יש לבחור את תחומי ההשתנות שלהם, המרווחים בין מדידה למדידה וכו'.
 7. הכנת טבלאות למהלך הניסוי המכילות את כל הסעיפים הנזכרים מעלה, כלומר: תחומי מדידה, תוצאות צפויות ומקום לרישום תוצאות הניסוי.

מבנה הדו"ח המכין

 1. כותרת.
 2. מטרת הניסוי.
 3. תקציר רקע עיוני.
 4. תשובות לשאלות הכנה.
 5. מהלך הניסוי ותוצאות צפויות (בחירת הפרמטרים ומערך המדידה, החישובים הדרושים וכו').
 6. דפי רישום לתוצאות הניסוי.

סטודנט שנתקל בקשיים בהכנת הדו"ח יפנה למדריך האחראי לניסוי הנידון בשעות הקבלה.

2.3 דו"ח סיכום

מטרת הדו"ח הינה לסכם את הניסוי ותוצאותיו ולהשוות בין התוצאות המדודות לבין התוצאות שחושבו בדו"ח המכין.

מבנה הדו"ח: על הדו"ח להכיל רישום של התוצאות, תשובות לשאלות הסיכום ואת מהלך הניסוי.

במידה ומערכי המדידה שונו יש לצרף לדו"ח הסיכום תרשימים של מערכי המדידה החדשים ולנמק את השינויים שבוצעו.

בהשוואה בין תוצאות המדידה לחישובים יש לעמוד על ההבדלים, לבדוק אם הם נופלים בתחום דיוק המדידה המצופה, ולהציע הסברים לאי התאמה החורגת מן הדיוק הצפוי.

גרפים המתארים את תוצאות הניסוי יוכנו בעזרת מחשב.

מבנה הדו"ח המסכם

 1. כותרת.
 2. מהלך הניסוי כולל תוצאות ערוכות בטבלאות וגרפים, דיון בתוצאות והשוואה לתוצאות הצפויות.
 3. מסקנות וסיכום כללי של הניסוי ותוצאותיו.
 4. נספח: דפי התוצאות המקוריים (סרוקים) חתומים ע"י מדריך.
 5. נספח: דו"ח מכין.

יש להקפיד על הגשת דו"חות מסודרים ונוחים לקריאה !

3 הוראות

יש להופיע למעבדה עם דו"ח מכין קבוצתי (אחד לקבוצה) מלא. קיום דו"ח מכין מלא לפני תחילת הניסוי מהווה תנאי כניסה לניסוי. מי שלא יגיע עם דו"ח מכין או עם דו"ח שאיננו מלא לא יורשה להיכנס לניסוי ויצטרך להשלימו מאוחר יותר.


לפני הניסוי יערך בוחן, סטודנט שלא יעבור את הבוחן כן יורשה להשתתף בניסוי אך לא יקבל ציון.

ציון עובר בבוחן כניסה הינו 50. מי שנכשל בבוחן חייב לבצע את הניסוי אך מקבל רק את ציון הבוחן באותו ניסוי ללא אפשרות להיבחן שנית. סטודנט לא יהיה רשאי להשלים ניסוי עקב כישלון בבוחן.

ציון עובר בביצוע הינו 50.

ניתן לצבור עד 2 כישלונות. מי שנכשל פעם שלישית, בין אם בבוחן או בביצוע - נכשל במעבדה כולה.


יש להגיש דו"ח מסכם (יחד עם דו"ח מכין) תוך שבוע מיום ביצוע הניסוי.

האסמכתא להגשה הינה תאריך הקבלה של הדו"ח במודל!!!

4 ציונים

מרכיבי הציון הסופי של המעבדה (דו"ח מכין, בוחן, ביצוע ודו"ח מסכם) ייקבעו ע"י אחראי המעבדה ובאישור המחלקה להנדסת חשמל.

דו"ח מכין
ייבדק ע"י המדריכים שנעשה בכתב-יד, הוגש לפני השיעור במודל, וכולל את כל הסעיפים. הדו"ח לא יוחזר לסטודנטים.
הבחנים
ייבדקו אוטומטית ע"י המודל.
במידה ונתגלתה טעות בשאלה נא לשלוח דוא"ל לאחראי המעבדה.
ביצוע
במהלך הניסוי ייבחנו הסטודנטים על טיב ביצוע הניסוי ושליטתם בחומר.
ציון הביצוע יינתן ע"י המדריך הבוחן בשבוע שלאחר הניסוי.
דו"ח מסכם
הדוח המסכם ייבדק עד שבוע לאחר הגשתו.

דו"חות שיוגשו באיחור לא יתקבלו!