מהלך ניסוי מעגלי יישור וסינון

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

1 מטרת הניסוי

 • הכרת תכונותיהם של מעגלי יישור חד-מופעיים ומעגלי יישור תלת-מופעיים
 • הכרת פעולתם של מעגלי סינון שונים
 • מדידת פרמטרים של מעגלי יישור

נשתמש במכשירים הבאים:

2 ציוד לניסוי

איור 1: מדגם מס' 114 למעגלי יישור וסינון
 1. מדגם מס' 114 (מופיע באיור 1)
 2. ראוסטט 1kΩ
 3. חוטי חיבור


3 מהלך הניסוי

3.1 הכרת המדגם

חברו למדגם עומס (דקדה בהתנגדות של 500Ω). חברו ערוץ אחד של המשקף תנודות למדידת מתח העומס וערוץ שני להדקי שנאי היחוס. חברו את המדגם לרשת והתבוננו במתח היציאה עבור כל סוגי היישור עם ובלי סינון.

חד/דו-דרכי

(מתג שמאלי)

קבל (S3)

(בורר תלת-מצבי תחתון)

נגד

(S2 למעלה)

קצר

(S2 באמצע)

משרן

(S2 למטה)

חד-דרכי (OFF) ללא (1)
OnePhaseNoCap1withR120.png
OnePhaseNoCap1.png
OnePhaseNoCap1withL5H100Ohm.png
במוצא (2)
OnePhaseCapOut2.png
OnePhaseCapOut2withL5H100Ohm.png
בכניסה (3)
OnePhaseCapIn3.png
OnePhaseCapIn3withL5H100Ohm.png
דו-דרכי (ON) ללא (1)
TwoPhaseNoCap1withR120.png
TwoPhaseNoCap1.png
TwoPhaseNoCap1withL5H100Ohm.png
במוצא (2)
TwoPhaseCapOut2.png
TwoPhaseCapOut2withL5H100OhmMaxVolt.png
בכניסה (3)
TwoPhaseCapIn3.png
TwoPhaseCapIn3withL5H100Ohm.png


3.2 מישר חד-דרכי חד-מופעי ללא סינון

 1. כוונו את המתגים לקבלת מישר חד-דרכי חד-מופעי ללא סינון. קבעו את נגד העומס המשתנה כך שזרם העומס יהיה 25mA.
 2. העתיקו מהמשקף תנודות את צורת המתח בעומס והשוו לצורת מתח הרשת כפי שהתקבל בהדקי שנאי-היחוס.
 3. העתיקו את צורת מתח הדיודה D1 והשוו לצורת מתח הרשת.
 4. נא למדוד מתח-ישר, זרם-ישר וזרם-אפקטיבי בעומס ולחשב את מקדם צורת-הגל ואת מקדם-הגליות.

3.3 מישר דו-דרכי חד-מופעי ללא סינון

כוונו את המתגים הבוררים לקבלת המישר הנדרש כאן ולחזור על הסעיף הקודם.

3.4 מישר חד-דרכי תלת-מופעי ללא סינון

כוונו את המתגים הבוררים לקבלת המישר הנדרש כאן ולחזור על הסעיף הקודם.

3.5 מישר גשר תלת-מופעי ללא סינון

כוונו את המתגים הבוררים לקבלת המישר הנדרש כאן ולחזור על הסעיף הקודם.

3.6 מסנן קיבולי

 1. כוונו את המתגים הבוררים לקבלת סינון קיבולי במישר חד-דרכי חד-מופעי.
 2. העתיקו את צורת המתח בעומס ,השוו למתח הרשת.
 3. העתיקו את צורת זרם הדיודה D1 והשוו למתח הרשת.
 4. נא למדוד את עקום הרגולציה (VDC=F(IDC בתחום 0-5mA, והשוו עם הגליות ללא הסינון הקיבולי.

3.7 מסנן מורכב

כוונו את המתגים הבוררים לקבלת המסנן והמישר. נא לחזור על הסעיף הקודם.

4 הערכות ומסקנות – דו"ח מסכם

עירכו בצורה ברורה ומסודרת את תוצאות המדידות.

 1. בעריכת הדו"ח, נא לטפל בכל אחד מהמישרים על פי הסדר בו הם נזכרים במהלך הניסוי. עבור כל מישר:
  • ערכו את צורות הגלים שקבלתם, אחד מתחת לשני, כאשר הראשון הוא מתח הרשת.
  • הסבירו את צורות הגלים.
  • השוו בין תוצאות המדידה לתוצאות המחושבות של מקדם-הגליות.
 2. שרטטו את עקומי הרגולציה והגליות בתלות בזרם הישר בעומס, על סמך המדידות בסעיפים המתאימים. השוו עם עקומים מחושבים.