מהלך ניסוי מעגלים בזרם חילופין

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הערה חשובה: נא לבדוק בתוכנית העבודה של הקורס אם אתם אמורים לעשות ניסוי זה השבוע כיוון שהחל מניסוי 2 (בעמוד זה) - הניסויים אינם מתבצעים לפי הסדר.

1 מטרת הניסוי

 • בדיקת ההיענות לתדירות של מעגלים חשמליים כשהם מוזנים ממקור מתח חילופין סינוסי.
 • הכרת מספר מעגלים שימושיים:
  1. מעגלי RC המשמשים כמסננים
  2. מעגל משנה זווית מופע
  3. מעגל תהודה טורי

2 ציוד לניסוי

2.1 מכשור בעמדה

2.2 ציוד מהמחסן

בנוסף:

 • שני נגדים זהים, בגדלים 500Ω או 1kΩ.
 • דקדת סלילים או קופסת מתכת המכילה סליל וקבל: C=8.3nF , L=84mH
 • או ערכת ניסוי 2

3 מהלך הניסוי

הערות:

 • לפני תחילת כל ניסוי מידדו בעזרת הרמ"ס את ערכי הנגדים והקבלים לאימות ערכיהם.
 • בטרם ביצוע מדידות ומילוי טבלאות ארוכות, וודאו כי אתם יודעים כיצד התוצאות אמורות להיראות עפ"י התאוריה. במידה והמדידות הראשונות אינן תואמות את המגמות התאורטיות, יש להבין מהיכן נובעות השגיאות במדידה ולתקן את הבעיות בטרם ביצוע מדידות נוספות.
 • זכרו כי המדידות אשר משקף התנודות יכול להציג בעזרת שימוש ב- measurments נמדדות ביחס לאותות המוצגים במסך שלו. במידה והאותות לא מוצגים בצורה מלאה וברור במסך, המדידות יהיו שגויות גם כן. לפיכך הקפידו לאורך כל הניסוי שבכל מדידה אשר אתם מבצעים בסקופ. האותות מוצגים באופן ברור ומלא.
 • בכל חלק בו נדרשת חתימת מדריך, יש לבצע צילום של התוצאות ממשקף התנודות ולצרם לדו"ח המסכם. בדו"ח המסכם יש להתייחס להתאמת התוצאות לתאוריה באופן מספיק ברור.

3.1 מעגל RC טורי

איור 1: מעגל RC - מסנן מעביר נמוכים (LPF) עם כניסת זרם-חילופין

הרכיבו את המעגל המתואר באיור 1. חברו את המעגל למחולל אותות. כוונו את תפוקת המחולל ל5VP-P. וודאו שהמתח לא ישתנה במשך הניסוי. קבעו את חיבור האדמה במעגל כך שתוכלו לראות במשקף התנודות את מתח הקבל ומתח הנגד בו-זמנית. הערה חשובה: זכרו כי, במשקף התנודות אדמות ערוצי X ו- Y מקוצרות אחת לשנייה ולאדמת ערוץ הסנכרון. כך שבעת חיבור אדמת מדידה של אחד מהערוצים הללו, אתם קובעים את המדידות של שלושתם. חיבור של אדמות אלו בנקודות שונות במעגל מייצרות קצר.

 1. בצעו חישוב אנליטי של תדרי-הברך (f1,f2) של המעגלים עבור שני קבועי זמן τ1,2=R1,2C שונים: את חישוב זה הייתם אמורים לבצע בשאלת הכנה 1.1
  • C=0.1μF, R1=500Ω
  • C=0.1μF, R2=2500Ω
 2. כעת בצעו בחינה מעשית, האם התדרים התאורטיים אשר חישבתם, תואמים להתנהגות המעשית של המעגל. הציגו למדריך את תדרי הברך המעשיים במשקף התנודות, והוכיחו כי אלו אכן התדרים (חִשְׁבוּ כיצד) במידה והתוצאות אינן תואמות את התאוריה, חִשְׁבוּ מדוע והסבירו.
 3. SignHere.png
 4. עבור כל אחד משני קבועי הזמן להם מצאתם את תדרי-הברך (f1,f2) המעשיים, בצעו מדידות של המתח (Peak to Peak) על פני הקבל (c) ועל פני הנגד (r) עפ"י הטבלאות הבאות: (#GN הינו מספר הקבוצה) בדו"ח המסכם הציגו צילום של לפחות 6 תדרים ( 3 מתחת לתדר הברך ו3 מעליו) הציגו את הגרפים של האופיינים המתקבלים והסבירו בהרחבה האם התוצאות תואמות לתאוריה
 5. f[Hz] 50+#GN f1-400 f1-300 f1-200 f1-100    f1    f1+100 f1+1000 f1+2000 f1+3000 5000-#GN
  Vcp-p[V]
  Vrp-p[V]
  f[Hz] 50+#GN f2-2500 f2-1500 f2-700 f2-100    f2   f2+100 f2+700 f2+1500 f2+2500 6000-#GN
  Vcp-p[V]
  Vrp-p[V]
  SignHere.png
 6. עבור אחד מקבועי הזמן (לפי בחירתכם בשאלת הכנה 1.1), בצעו מדידה של הפרש-הפאזה בין מתח-הנגד למתח-המקור ובין מתח-הקבל למתח-המקור בשלושה תדרים: נמוך מתדר-הברך, גבוה מתדר-הברך ובתדר-הברך (הכל ביחס למעשי). הציגו למדריך שלוש דיאגרמות פאזוריות. צרפו את התוצאות לדו"ח והסבירו ביחס לתאוריה.
 7. SignHere.png

3.2 מעגל מזיז מופע

איור 2: מערך ליצירת הפרש-מופע

הרכיבו את המעגל המתואר באיור 2. הציפו את המחולל באמצעות שנאי הבידוד. קבעו את ערכם של הנגדים R1 ו- R2 זהים ל-500Ω או 1kΩ. כוונו את המחולל אותות למתח-המוצא של 5VP-P ולתדירות של 1kHz. חברו את המשקף תנודות למדידת מתח-המוצא VOUT בערוץ אחד ואת VR1 בערוץ השני (שימו לב שמתח-הנגד VR1 שווה לחצי מתח-המקור). קבעו את האדמה במעגל בצומת שבין R2-R1 (הנקודה Z באיור). שנו את R בתחום 50Ω – 50 KΩ. עבור כל ערך של R:

 1. מידדו את המתחים של VOUT ו-VR1 (משרעת או RMS) כפי שהן מתקבלות על המשקף תנודות.
 2. מידדו את זווית-המופע בין שני המתחים בעזרת עקומי ליסאז'ו (העבירו את הסקופ למצב X-Y ורשמו את מצב הבוררים). רשמו את ערכי הנגד המשתנה R, הגורמים להזזת מופע בין 0° ל-180°, בקפיצות.
SignHere.png


3.3 מעגל RLC מעביר פס

איור 3: מעגל RLC מעביר פס עם הנחתת מתח (BPF)
איור 4: מעגל RLC מעביר פס עם העלאת מתח (BPF)

3.3.1 הפרש מופע ושינוי מתח מוצא

הרכיבו את המעגל המתואר באיור 3

 • מידדו את מתח היציאה ואת הפרש-הפאזה בין VOUT ל-VIN כפונקציה של התדירות.
 • רשמו את תוצאות המדידה.
 • הקפידו לשמור על מתח-כניסה קבוע של 5VP-P כאשר תחום התדירות הוא כפי שקבעתם בשאלת הכנה.

3.3.2 סריקת תדרים

בדיקת תגובת אמפליטודה של מעגלים המתוארים באיור 3 ובאיור 4 באמצעות סריקת תדרים.

חברו את המעגל המתואר באיור 4. השתמשו במחולל אותות כסורק-תדרים לקבלת תגובת-אמפליטודה. לאחר קבלת תגובת-אמפליטודה על המשקף תנודות שנו את ערכו של הנגד R ובחנו את השפעת השינוי. עירכו מספר מדידות לקבלת התלות בין מקסימום האמפליטודה לערך הנגד. שמרו את התוצאות, רשמו את ערכי הנגד והאמפליטודה. חזרו על המדידה עבור המעגל השני (איור 3).

SignHere.png


4 דו"ח מסכם

על הדו"ח המסכם להיות בנוי בהתאם למהלך הניסוי. חזרו וקיראו את הנחיות כתיבת הדו"ח.

 1. הציגו רקע עיוני קצר בתחילת הדו"ח המסכם. בתחילת כל סעיף תוצג רשימת ערכי הרכיבים במעגל, ויוצג תרשים המעגל. יש לציין את יחידות המדידה של המתחים והזרמים.
 2. ערכו בצורה מסודרת את תוצאות-המדידות. השוו את הגרפים שקיבלתם לאלו שחושבו בשאלת ההכנה.
 3. נתחו את התוצאות בהרחבה והשוו אותן לתוצאות שקיבלתם מתוך החישובים התיאורטיים בדו"ח המכין.
 4. הסבירו מהם מקורות השמות 'מעגל מעביר גבוהים' ו-'מעגל מעביר נמוכים'. כיצד ניתן לדעתכם להרכיב מעגל מעביר-פס ממעגלים אלה? בכל מקרה בו התוצאות המדודות אינן תואמות את הערכים המחושבים ציינו זאת ונסו להסביר את הגורם לחוסר ההתאמה.