גרפים

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
גרסה מתאריך 08:58, 16 באוקטובר 2017 מאת Roipi (שיחה | תרומות)

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

1 גרף הדגמת FFT ו-THD

איור 1: הדגמה של THD
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% FFT with THD example                     %%%
 3. %%% based on https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html %%%
 4. %%% with a few modifications                   %%%
 5. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 6. Fs = 1000; % Sampling frequency          
 7. T = 1/Fs; % Sampling period    
 8. L = 300; % Length of signal
 9. t = (0:L-1)*T; % Time vector
 10. freq = 50; % frequency
 11. S1 = 5*sin(2*pi*freq*t); % 1st (base) harmony
 12. S2 = 2*sin(2*pi*3*freq*t); % 2nd harmony distortion
 13. S = S1 + S2;
 14. f = Fs*(0:(L/2))/L;
 15. Y = fft(S);
 16. P2 = abs(Y/L);
 17. P1 = P2(1:L/2+1);
 18. P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
 19.  
 20. figure('Name','THD example');
 21. subplot(311);
 22. plot(t,S1,t,S2);
 23. title('Two pure sine waves');
 24. ylabel('Amplitude [V]');
 25. xlabel('Time [S]');
 26. legend(['1st harmony: ',num2str(freq),' Hz'],['2nd harmony: ',num2str(3*freq),' Hz']);
 27. subplot(312);
 28. plot(t,S);
 29. title(['Addition of the above two sine waves with frequencies of ',num2str(freq),' and ',num2str(3*freq),' Hz']);
 30. ylabel('Amplitude [V]');
 31. xlabel('Time [S]');
 32. subplot(313);
 33. plot(f,P1);
 34. title('Single-Sided Amplitude Spectrum of 1st (base) harmony + 2nd harmony');
 35. xlabel('f (Hz)');
 36. ylabel('Amplitude [V]');
 37.  
 38. set(gcf, 'Position', [600, 80, 800, 900]);

2 ייצוג ספקטראלי של גלים יסודיים

יש לשנות את המשתנה wave לערכים של בין 1 ל-4 כדי לקבל את ארבעת הגלים השונים:

 1. סינוסי
 2. ריבועי
 3. שן-מסור
 4. משולש
איור 2: גל שן-מסור והייצוג הספקטראלי שלו
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 2. %%% FFT based on                    %%%
 3. %%% https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html %%%
 4. %%% with a few modifications              %%%
 5. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 6. freq = 1000; % frequency
 7. Fs = freq*20; % Sampling frequency          
 8. T = 1/Fs; % Sampling period    
 9. L = 200; % Length of signal
 10. t = (0:L-1)*T; % Time vector
 11.  
 12. % three different waves
 13. RMS_Amplitude = 1;
 14. x = 2*pi*freq*t;
 15. Names = {'Sine', 'Square', 'Sawtooth', 'Triangle'};
 16. Amplitudes = [sqrt(2), 1, sqrt(3), sqrt(3)] * RMS_Amplitude;
 17. Waves = {sin(x), square(x), sawtooth(x), sawtooth(x,0.5)};
 18. wave = 1; % actual wave to display
 19.  
 20. S=Amplitudes(wave)*Waves{wave};
 21. f = Fs*(0:(L/2))/L;
 22. Y = fft(S);
 23. P2 = abs(Y/L);
 24. P1 = P2(1:L/2+1);
 25. P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
 26.  
 27. figure('Name','FFT example');
 28. set(gcf, 'Position', [600, 80, 800, 900]);
 29. ax=subplot(211);
 30. plot(t,S);
 31. title(['Original ',Names{wave},' wave']);
 32. ylabel('Amplitude [V]');
 33. xlabel('Time [S]');
 34. if max(ax.YLim)==max(S)
 35.   ax.YLim=ax.YLim*1.1;
 36. end
 37. ax=subplot(212);
 38. P1_RMS=P1/sqrt(2);
 39. plot(f,P1_RMS);
 40. title(['FFT of the ',Names{wave},' wave']);
 41. xlabel('f (Hz)');
 42. ylabel('Amplitude [RMS V]');
 43. if max(ax.YLim)==max(P1_RMS)
 44.   ax.YLim=ax.YLim*1.1;
 45. end